Cromar - Hrvatska udruga za marketing je udruga svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju interes u unaprjeđenju marketinške teorije i prakse.

Arhiva: 20th CROMAR congress, 2007

Download PDF

XX. Kongres CROMAR-a:
MARKETING U DRUŠTVU ZNANJA I SUVREMENOJ POSLOVNOJ STVARNOSTI

 

XX CROMAR Congress:
MARKETING IN THE KNOWLEDGE SOCIETY AND CONTEMPORARY BUSINESS REALITY

 

 

ELEKTRONIČKI ZBORNIK RADOVA / ELECTRONIC PROCEEDINGS

ISBN 978-953-6148-64-6 (Ekonomski fakultet Rijeka)

Hotel “Jadran”, Rijeka, 25. – 27. listopada 2007./25-27 October 2007

 

Pokrovitelj: Ministarstvo gopodarstva, rada i poduzetništva

 


 

Predgovor / Preface

 

Impresum

 

I. Tematsko područje MARKETINŠKA TEORIJA
I. Thematic Topic MARKETING THEORY

 

II. Tematsko područje POSEBNA PODRUČJA U MARKETINGU
II. Thematic Topic SPECIAL AREAS IN MARKETING

 

III. Tematsko područje UPRAVLJANJE MARKETINŠKIM MIKSOM
III. Thematic Topic MARKETING MIX MANAGEMENT

 


I. Tematsko područje MARKETINŠKA TEORIJA
I. Thematic Topic MARKETING THEORY

 

RAZVOJ PARADIGMI PONAŠANJA POTROŠAČA KAO TEMELJ RAZVITKA TEORIJE MARKETINGA
DEVELOPMENT OF CONSUMER BEHAVIOR PARADIGMS AS A FOUNDATION FOR MARKETING THEORY DEVELOPMENT
Tanja Kesić

 

POSLOVNOST POTROŠAČA U MARKETINGU
CONSUMER BUSINESS EFFICIENCY IN MARKETING
Tihomir Radić, Ivana Kursan

 

ULOGA MARKETING-KONCEPTA U RESTRUKTURIRANJU TVRTKE
THE ROLE OF MARKETING CONCEPT IN CORPORATE RESTRUCTURING
Drago Dubrovski

 

MOGUĆNOSTI PRIMJENE MARKETING-KONCEPCIJE U POSLOVANJU MALIH PODUZEĆA U UVJETIMA GLOBALIZACIJE
THE POSSIBILITIES OF IMPLEMENTING THE MARKETING CONCEPT IN MANAGING SMALL ENTERPISES IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION
Marina Hodak

 

ZNANJE MARKETINGA U FUNKCIJI MARKETINGA ZNANJA
KNOWLEDGE OF MARKETING IN FUNCTION OF MARKETING KNOWLEDGE
Mirna Leko Šimić, Helena Čarapić

 

ULOGA MARKETINGA U SUSTAVU VISOKOG OBRAZOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE
THE ROLE OF MARKETING IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM OF THE REPUBLIC OF CROATIA
Diana Tadić, Jadranka Ivanković

 

RAZUMIJEVANJE SVIJESTI O OČUVANJU OKOLIŠA: MULTIDIMENZIONALNA PERSPEKTIVA
UNDERSTANDING ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS: A MULTIDIMENSIONAL PERSPECTIVE
Barbara Culiberg, Iča Rojšek

 

SUSTAV MARKETING-KONTROLE U PROCESNO ORIJENTIRANOM PODUZEĆU
THE SYSTEM OF MARKETING CONTROL IN A PROCESS ORIENTED COMPANY
Bruno Grbac, Elvedina Kežman

 

MODEL SEGMENTACIJE TRŽIŠTA U NAKLADNIŠTVU
THE MODEL OF MARKET SEGMENTATION IN PUBLISHING
Maja Martinović, Tihomir Vranešević

 

SEGMENTACIJA TRŽIŠTA VINA
SEGMENTATION IN THE WINE MARKET
Kristina Brščić, Robert Velenik

 

SEGMENTACIJA TRŽIŠTA PREMA KLASI I SPOLU U ZAGREBU, HRVATSKA
MARKET SEGMENTATION BY CLASS AND GENDER IN ZAGREB, CROATIA
Katherine Sredl, Nataša Renko, Irena Pandža

 

VRIJEDNOSNI SUSTAV I PSIHOGRAFSKO SEGMENTIRANJE TRŽIŠTA MLADIH U BOSNI I HERCEGOVINI
THE VALUE SYSTEM AND THE PSYCHOGRAPHIC SEGMENTATION OF THE YOUTH MARKET IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
Nenad Brkić, Marija Čutura

 

SUSTAV VRIJEDNOSTI I ETNOCENTRIČNI KONCEPT IMIDŽA ZEMLJE PODRIJETLA U PONAŠANJU POTROŠAČA
THE SYSTEM OF VALUES AND THE ETHNOCENTRIC CONCEPT OF THE COUNTRY OF ORIGIN’S IMAGE IN CONSUMER BEHAVIOR
Nenad Brkić, Miralem Čorbo

 

UPRAVLJANJE MARKETING-PROCESOM U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI
MANAGING THE MARKETING PROCESS IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY
Željko Jovanović

 

STRATEŠKO UPRAVLJANE MARKETINGOM U SVJETSKOJ FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI
STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT ISSUES OF THE WORLD PHARMACEUTICAL INDUSTRY
Dragan Kesič, Andrej Bertoncelj

 

MODEL ŠIRENJA INOVACIJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA U HRVATSKOJ
MODEL OF EXPANDING PHARMACEUTICAL PRODUCT INNOVATIONS IN CROATIA
Marija Martinović, Ivana Pavlić

 

DRUŠTVENA ODGOVORNOST I ETIKA KAO ELEMENTI DODANE VRIJEDNOSTI REPUTACIJE PODUZEĆA
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS AS ELEMENTS OF ADDED VALUE OF A COMPANY’S REPUTATION
Damir Grgić

 

POLAZNE SMJERNICE ZA ODREĐIVANJE ZAJEDNIČKE MARKETINŠKE STRATEGIJE SJEVERNOJADRANSKIH LUKA RIJEKA, KOPAR I TRST POMOĆU BCG MATRICE
INITIAL GUIDELINES FOR DETERMINING JOINT MARKETING STRATEGIES OF NORTH ADRIATIC PORTS OF RIJEKA, KOPAR AND TRIESTE, USING BCG MATRIX
Vlado Mezak, Alen Jugović, Lara Jelenc

 

| Na vrh |


II. Tematsko područje POSEBNA PODRUČJA U MARKETINGU
II. Thematic Topic SPECIAL AREAS IN MARKETING

 

TRŽIŠNA VRIJEDNOST MARKE
BRAND MARKET VALUE
Tihomir Vranešević, Miroslav Mandić, Sandra Horvat

 

ZAPREKE STVARANJU MARKE ZA TVRTKE IZ ZEMALJA U RAZVOJU I MEHANIZMI ZA NJIHOVO PREVLADAVANJE: KONCEPTUALAN OKVIR
BARRIERS TO BRANDING FOR DEVELOPING WORLD-BASED FIRMS AND SOME MECHANISMS TO OVERCOME THEM: A CONCEPTUAL FRAMEWORK
Nir Kshetri, Lailani Alcantara, Ralf Babenroth, Ognjenka Zrilic, Andreea Schiopu

 

POZICIONIRANJE MARKE NA POSLOVNOM TRŽIŠTU
BRAND POSITIONING IN THE BUSINESS MARKET
Maša Bašić, Ivana First

 

SPECIFIČNOSTI KREIRANJA MARKE NA POSLOVNOM TRŽIŠTU GASTRO GRUPE D.O.O.
THE SPECIFICS OF CREATING THE BRAND OF GASTRO GRUPA D.O.O IN THE BUSINESS MARKET
Đuro Horvat, Nataša Trojak

 

IDENTITET AUTOHTONIH PROIZVODA – ODREDNICA REAKCIJA POTROŠAČA
THE IDENTITY OF AUTOCHTHONOUS PRODUCTS – DETERMINANT OF CONSUMER REACTION
Bruno Grbac, Ana Milohanović

 

KONZISTENTNOST IZGRADNJE HRVATSKE KAO MARKE
CONSISTENCY OF BUILDING CROATIA AS A BRAND
Franko Vranić, Jasmina Dlačić

 

STVARANJE MARKE KAO ČINITELJ REVITALIZACIJE GRADOVA
BRANDING AS A FACTOR IN REVITALISING CITIES
Davor Širola

 

KONKURENTSKI IDENTITET I IMIDŽ GRADA
COMPETITIVE IDENTITY AND IMAGE OF A CITY
Silvije Jerčinović

 

RAZMATRANJE I PRIMJENA TEORIJE PONAŠANJA POTROŠAČA S MIKRO I MAKRO ASPEKTA
ANALYSIS AND IMPLEMENTATION OF THE CONSUMER BEHAVIOR THEORY FROM THE MICRO AND MACRO ASPECTS
Mirela Mihić, Neven Šerić

 

UTVRĐIVANJE PROFILA VJERNOSTI U FUNKCIJI RAZVIJANJA ODNOSA S POTROŠAČIMA
DETERMINING THE LOYALTY PROFILE IN FUNCTION OF DEVELOPING RELATIONS WITH CUSTOMERS
Marcel Meler, Marija Ham

 

KLASTERI LOJALNOSTI NA TRŽIŠTIMA POTROŠAČA
CLUSTERS OF LOYALTY IN CONSUMER MARKETS
Erzsébet Hetesi, Gábor Rekettye

 

DIMENZIJE PERCIPIRANE VRIJEDNOSTI KOMUNIKACIJE PUTEM WEB STRANICA OD STRANE POTROŠAČA U ODNOSIMA IZMEĐU POSLOVNIH SUBJEKATA
DIMENSIONS OF THE CUSTOMER PERCEIVED VALUE OF WEBSITE COMMUNICATION IN BUSINESS-TO-BUSINESS RELATIONSHIPS
Nataša Golik-Klanac

 

IMPULZIVNO KUPOVANJE I MODEL “VELIKIH PET” FAKTORA LIČNOSTI
IMPULSIVE BUYING AND THE BIG FIVE MODEL OF PERSONALITY FACTORS
Denis Bratko, Adriana Bandl, Michael Bosnjak

 

MJERENJE TENDENCIJA IMPULZIVNOG KUPOVANJA U HRVATSKOJ – PREMA PARSIMONIJSKOJ SKALI MJERENJA
MEASURING IMPULSIVE BUYING TENDENCIES IN CROATIA: TOWARDS A PARSIMONIOUS MEASUREMENT SCALE
Michael Bosnjak, Adriana Bandl, Denis Bratko

 

PERCIPIRANI RIZICI U STRATEŠKOM KUPOVANJU DOMA: PONAŠANJE POTROŠAČA KOD KUPOVANJA DOMA
PERCEIVED RISK IN A STRATEGIC HOUSEHOLD PURCHASE: CONSUMER HOME BUYING BEHAVIOR
Mateja Kos Koklic, Irena O. Vida

 

TRŽIŠNI ASPEKT LEASING POSLOVA U MEĐUNARODNOM I DOMAĆEM MARKETINGU
MARKET ASPECT OF THE LEASING BUSINESS IN INTERNATIONAL AND DOMESTIC MARKETING
Miodrag Korica, Iva Korica

 

UTJECAJ ODNOSA VLASNIČKE I UPRAVLJAČKE FUNKCIJE NA AUTONOMIJU PODRUŽNICA U HRVATSKIM GRUPAMA PODUZEĆA
THE INFLUENCE OF OWNERSHIP AND MANAGEMENT FUNCTION RELATIONS ON THE AUTONOMY OF THE SUBSIDIARIES IN CROATIAN GROUPS OF COMPANIES
Zoran Krupka, Jozo Previšić, Vatroslav Škare

 

KLJUČNI ČIMBENICI USPJEHA ZA MEĐUNARODNE JOINT VENTURE PROJEKTE NA BRZO RASTUĆIM TRŽIŠTIMA
CRITICAL SUCCESS FACTORS FOR INTERNATIONAL JOINT VENTURES IN EMERGING MARKETS
Laurence Fisher, Ceyhun Elci

 

STRATEGIJA MARKETING-KOMUNIKACIJE MUZEJA PROIZVODNJE SOLI SMJEŠTENOG U PARKU PRIRODE
MARKETING COMMUNICATION STRATEGY OF THE MUSEUM OF SALT-MAKING SITUATED IN A NATURE PARK
Armand Faganel, Danijel Bratina

 

USPJEŠNOST KOMUNIKACIJSKIH AKTIVNOSTI PRI UVOĐENJU BOLONJSKOG PROCESA: STUDIJA SLUČAJA
EFFECTIVENESS OF COMMUNICATION ACTIVITIES IN THE IMPLEMENTATION OF THE BOLOGNA PROCESS: CASE STUDY
Marina Cvitanušić, Ana Tkalac Verčič

 

UPRAVLJANJE INTELEKTUALNIM KAPITALOM – KLJUČNA FUNKCIJA UNAPREĐENJA IMIDŽA USLUŽNIH KOMPANIJA
INTELECTUAL CAPITAL MANAGEMENT- THE KEY FUNCTION IN IMPROVING THE IMAGE OF SERVICE COMPANIES
Mirjana Babić

 

SPECIFIČNOSTI KORIŠTENJA BANKARSKIH USLUGA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
SPECIFICS OF USING BANKING SERVICES IN THE SPLITSKO -DALMATINSKA COUNTY
Mario Pepur, Đurđana Ozretić Došen

 

RAZMIŠLJANJA O MENADŽMENTU ODREDNICE: CASE STUDY ODREDNICE KVARNER
THOUGHTS ON DESTINATION MANAGEMENT: CASE STUDY DESTINATION KVARNER
Ivan Mencer, Lara Jelenc

 

POKAZATELJI CJENOVNE KONKURENTNOSTI TURISTIČKIH ODREDIŠTA
TOURISM DESTINATION’S PRICE COMPETITIVENESS INDICATORS
Meri Šuman Tolić, Katija Vojvodić, Marija Martinović

 

MARKETING TURISTIČKE ZAJEDNICE
TOURIST BOARD MARKETING
Mili Razović

 

“ETNO – EKO SELA” KAO PREPOZNATLJIV HRVATSKI BRAND
“ETHNO – ECO VILLAGES” AS A RECOGNIZABLE CROATIAN BRAND
Senka Borovac Zekan

 

| Na vrh |


 

III. Tematsko područje UPRAVLJANJE MARKETINŠKIM MIKSOM
III. Thematic Topic MARKETING MIX MANAGEMENT

 

SUVREMENO PROMIŠLJANJE MARKETINŠKIH FENOMENA U UPRAVLJANJU OPSKRBNIM LANCIMA
CONTEMPORARY THOUGHTS ON MARKETING PHENOMENA IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Drago Pupavac

 

MEĐUOVISNOST UPRAVLJANJA OPSKRBNIM LANCEM I MODERNOG POSLOVNOG MARKETINGA
INTERDEPENDENCY OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND MODERN BUSINESS MARKETING
Dario Miočević

 

RAZVOJ NOVIH OBLIKA TRGOVINE NA MALO U REPUBLICI HRVATSKOJ
DEVELOPMENT OF NEW FORMS OF RETAIL BUSINESS IN THE REPUBLIC OF CROATIA
Zdenko Segetlija

 

PRODAJNO OSOBLJE TVRTKE
THE SALES FORCE OF A COMPANY
Flaviu Meghişan

 

DISTRIBUCIJA NAMJEŠTAJA U RUMUNJSKOJ
THE DISTRIBUTION OF FURNITURE IN ROMANIA
Georgeta- Mădălina Meghişan

 

PROBLEMI U RAZVOJU INOVATIVNOG POSLOVANJA DANAŠNJICE U SUSTAVU MEĐUNARODNOG MARKETING- MENADŽMENTA
PROBLEMS OF CURRENT INNOVATIVE BUSINESS DEVELOPMENT IN SYSTEM OF THE INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT
Tatiana Filosofova

 

ŠTO JE NOVO NA JELOVNIKU? – RAZVOJ NOVOG PROIZVODA IZ PERSPEKTIVE PROIZVOĐAČA PREHRAMBENIH PROIZVODA
WHAT IS NEW ON THE MENU? – DEVELOPMENT OF A NEW PRODUCT FROM A FOOD PRODUCER’S PERSPECTIVE
Martina Ferenčić

 

PROMOCIJA – POJAM I POLEMIKE
PROMOTION – TERM AND CONTROVERSIES
Béla Orosdy, Mane Medić, Mladen Pancić

 

E-TRGOVINA – ALTERNATIVA TRADICIONALNOJ TRGOVINI U SREDIŠNJOJ I ISTOČNOJ EUROPI: EVOLUCIJA I PERSPEKTIVE
E-COMMERCE – AN ALTERNATIVE TO THE TRADITIONAL COMMERCE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: EVOLUTION AND PERSPECTIVES
A. Munteanu, Nicoleta Buzila, Cristina Ofelia Stanciu

 

ISTRAŽIVANJE PONAŠANJA KORISNIKA INTERNETA NA WEB SITE-u TVRTKE
INVESTIGATING INTERNET USERS BEHAVIOUR ON COMPANY’S WEB SITE
Drago Ružić, Branimir Dukić, Antun Biloš

 

UTJECAJ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE NA MARKETINŠKU STRATEGIJU MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA IZVOZNIKA
THE INFLUENCE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ON THE MARKETING STRATEGY OF SMALL AND MEDIUM SIZE EXPORTING ENTERPRISES
Gabrijela Sabol

 

SPECIFIČNOSTI ŽENA KAO PRIMATELJA KOMUNIKACIJSKIH SADRŽAJA
SPECIFIC FEATURES OF WOMEN AS RECEIVERS OF THE COMMUNICATION CONTENT
Elvira Mlivić Budeš

 

PRIKAZ RFID-TEHNOLOGIJE U SCM-u
RFID-TECHNOLOGY IN SCM
Davor Dujak

 

PROCES OSOBNE PRODAJE: STVARANJE ODNOSA
THE PERSONAL SELLING PROCESS: BUILDING RELATIONSHIPS
Gheorghe Meghişan

 

 | Na vrh |