Cromar - Hrvatska udruga za marketing je udruga svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju interes u unaprjeđenju marketinške teorije i prakse.

Statut

c-stock-6
Download PDF

 Preuzmite Statut udruge CROMAR u PDF formatu. 1437074803_pdf

 

 

Temeljem članka 11. Zakona o udrugama – ZOU („Narodne novine“ RH brojevi 88/01. i 11/02.), a polazeći od težnje za uspostavljanjem digniteta struke, unapređenjem struke i utjecajem struke na gospodarski razvitak Republike Hrvatske, Sabor CROMAR – a, Hrvatske zajednice udruga za marketing, održan dana 14. srpnja 2010. u Rijeci usvojio je:

 

STATUT

udruge

CROMAR – HRVATSKA UDRUGA ZA MARKETING

 

I. Opće odredbe

Članak 1.
Ovim se statutom uređuju naziv, sjedište, znak, područje djelovanja, djelatnost, svrha i ciljevi, članstvo, prava i obveze članova, unutarnji ustroj, tijela, način njihova izbora i opoziva, trajanje mandata, način odlučivanja, zastupanje i predstavljanje, sredstva za rad i način njihova pribavljanja, materijalno i financijsko poslovanje, prestanak i druga pitanja relevantna za djelovanje udruge CROMAR.

 

Članak 2.
Naziv udruge glasi: „CROMAR – HRVATSKA UDRUGA ZA MARKETING“
Skraćeni naziv glasi: „CROMAR“
Udruga će uz naziv na hrvatskom koristiti i naziv preveden na engleski jezik koji glasi: CROMAR – CROATIAN MARKETING ASSOCIATION.

 

Članak 3.
Sjedište Udruge je u Rijeci, I.Filipovića 4.

 

Članak 4.
Udruga djeluje na teritoriju Republike Hrvatske.

 

Članak 5.
Udruga ima svojstvo pravne osobe, s pravima, obvezama i odgovornostima koji proizlaze iz Ustava i Zakona o udrugama Republike Hrvatske i ovog Statuta.

 

Članak 6.
Udrugu predstavlja i zastupa Predsjednik.

 

Članak 7.
Udruga ima svoj znak.
Znak ima sljedeći izgled:
Bijeli kvadrat omeđen modrim stranicama s ucrtanim i stiliziranim slovom „M“ crvene boje koje slovo asocira na grafički prikaz uzlazne linije čije ishodište je u zamišljenoj točci izvan lijevog donjeg kuta kvadrata, prolazi kroz kvadrat i završava u zamišljenoj točci izvan desnog gornjeg kuta. Iznad kvadrata je ispisan naziv CROMAR, ispod kvadrata “Hrvatska udruga”, a uz desnu stranicu od kvadrata “za marketing”.
Udruga ima isključivo pravo upotrebe znaka.
Znak se koristi za sve organizacijske, programske i druge potrebe Udruge.
Znak je obvezatno sastavni dio drugih obilježja Udruge (iskaznice, itd.).

 

Članak 8.
Udruga ima svoj časopis pod nazivom „Tržište“ koji objavljuje priloge iz područja marketinga i drugih grana znanosti kao interdisciplinarni pristup marketingu.

 

Članak 9.
Udruga ima svoj štambilj (dimenzije 2 prema 2.5 cm četvrtastog oblika) na kojem je ispisan puni naziv Udruge.

 

II. Ciljevi i djelatnosti

Članak 10.
Udruga u svom djelovanju polazi od:

 • načela marketinške struke,
 • uloge marketinga u razvoju Republike Hrvatske.

 

Članak 11.
Osnovni ciljevi Udruge su:

 • okupljanje stručnjaka za marketing i ostalih stručnjaka zainteresiranih za unapređenje područja marketinga, ali i ostalih područja gospodarskih znanosti, a u svezi marketinga,
 • okupljanje i aktiviranje članstva radi popularizacije struke,
 • pružanje pomoći članovima u obavljanju strukovnih zadataka, a osobito u znanstvenom području,
 • pružanje stručne pomoći gospodarskim i drugim subjektima, gospodarskim komorama i svim zainteresiranim osobama i tijelima, u primjeni metoda marketinga u gospodarstvu, izradi i primjeni propisa i slično,
 • briga o razvitku struke, osobito o profesionalnom usavršavanju mladih stručnjaka u zemlji i inozemstvu,
 • prisutnost u sredstvima javnog priopćavanja radi utjecaja na oblikovanje javnog i stručnog mišljenja,
 • razvitak vlastite stručne publicistike i suradnja na tom polju s izdavačkim tvrtkama,
 • suradnja s odgovarajućim društvima u zemlji i inozemstvu radi ostvarivanja ovih ciljeva.

 

Članak 12.
Radi ostvarivanja ciljeva iz čl. 10. i 11. Udruga obavlja slijedeće djelatnosti:

 • organiziranje domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova u području teorijske i primijenjene marketinške znanosti,
 • organiziranje predavanja, seminara, savjetovanja, okruglih stolova,
 • informiranje članstva i zainteresiranih stručnjaka i institucija o pitanjima u svezi s marketingom,
 • nakladu i distribuciju časopisa „Tržište“ i drugih stručnih publikacija,
 • dodjelu znaka Udruge i davanje prava korištenja znaka i priznanja onim marketinškim pravnim osobama koje u svom radu primjenjuju načela istinskog marketinga,
 •  dodjelu priznanja za zasluge na polju teorije i primjene marketinga pojedincima i institucijama,
 • ostale radnje kojima se ostvaruju ciljevi.

 

III. Javnost rada

Članak 13.
Rad Udruge je javan.
Sjednicama Udruge i njegovih tijela mogu biti nazočni i predstavnici sredstava javnog priopćavanja.

 

Članak 14.
Udruga osigurava sve mjere za javnost rada, te da članovi budu pravodobno obaviješteni o djelovanju, odlukama i aktima Udruge.

 

Članak 15.
Tijela Udruge dužna su razmotriti prijedloge i primjedbe koje daju članovi, kao i zainteresirani pojedinci i druga tijela.

 

IV. Članstvo

Članak 16.
Članom udruge može postati svaka pravna i fizička osoba koja ima interes u unaprjeđenju marketinške teorije i prakse.

 

Članak 17.
Svaki član Udruge ima prema njoj prava i obveze utvrđene ovim Statutom.
Prava članova Udruge su da:

 • budu obaviješteni o radu Udruge, njezinih tijela, kao i materijalno-financijskom poslovanju,
 • budu pozivani na redovite i izvanredne sjednice Sabora,
 • biraju i budu birani u tijela Udruge,
 • sudjeluju u radu Sabora i drugih tijela u koje su birani, s pravom glasa,
 • daju prijedloge, primjedbe i mišljenja na djelovanje Udruge i njenih tijela,
 • sudjeluju u svim aktivnostima Udruge,
 • ostvaruje pravo na 25% popusta na kotizaciju za Kongres CROMAR-a.
 • primaju po jedan primjerak časopisa „Tržište“

Obveze članova Udruge su da:

 • uvećavaju i podižu ugled Udruge,
 • doprinose ostvarivanju ciljeva Udruge,
 • plaćaju uredno članarinu.

 

Članak 18.
Članstvo u Udrugi prestaje:

 • gašenjem udruge
 • istupom
 • isključenjem, zbog nepridržavanjaodredbi Statuta ili nanošenja štete, a o čemu odluku donosi Glavni odbor
 • neplaćanjem članarine.

V. Ustrojstvo Udruge

Članak 19.
Udruga za marketing ima svoj Statut.

VI. Tijela Udruge

Članak 20.
Udruga ima sljedeća glavna tijela:

 • Sabor
 • Glavni odbor
 • Predsjednika
 • Dopredsjednike
 • Glavnog tajnika
 • Počasnog predsjednika
 • Predsjednika naklade
 • Nadzorni odbor
 • Časni sud.

 

Članak 21.
Glavna tijela mogu osnivati svoja stalna, pomoćna ili privremena radna tijela.
Odlukom o osnivanju pojedinog radnog tijela utvrđuju se zadaci, sastav, broj i struktura članova i njihove ovlasti.

 

Članak 22.
Mandat svih glavnih tijela kao i radnih tijela, ako odlukom o njihovom osnivanju nije drugačije određeno, je četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora.

 

Članak 23.
Najviše tijelo Udruge je Sabor.
Sabor čine svi članovi CROMAR-a. Pravne osobe u Saboru zastupa jedan predstavnik.

 

Članak 24.
Sabor ima sljedeće nadležnosti:

 • donosi i mijenja Statut,
 • bira glavna tijela Udruge i to: Glavni odbor, Predsjednika, Dopredsjednike, Glavnog tajnika, Počasnog predsjednika, Predsjednika naklade, Nadzorni odbor i Časni sud.
 • osniva radna tijela i sekcije,
 • razmatra i usvaja izvješća glavnih tijela Udruge i radnih tijela,
 • donosi Osnove programa djelovanja Udruge za svako mandatno razdoblje,
 • temeljem Osnova programa djelovanja donosi godišnji program djelovanja Udruge,
 • usvaja financijski plan i završni račun,
 • odlučuje o suradnji sa srodnim međunarodnim i nacionalnim organizacijama i udrugama,
 • odlučuje o prigovorima i žalbama nakon što nadležni glavni organi o istima izreku svoje mišljenje,
 • na prijedlog Glavnog odbora bira počasnog predsjednika, dodjeljuju priznanja, pojedincima i organizacijama za izuzetno značajan doprinos u djelovanju Udruge i ostvarenju njegovih ciljeva i zadataka,
 • donosi akte kojima se razrađuje i preciziraju odredbe ovog Statuta, ako njihovo donošenje nije u nadležnosti nekog drugog tijela,
 • donosi odluku o prestanku djelovanja Udruge,
 • obavlja i ine poslove u svezi s djelovanjem Udruge u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 25.
Sabor Udruge u pravilu saziva Predsjednik.
Predsjednik je dužan sazvati izvanredni Sabor u roku od 7. dana uz zahtjev:

 • Odluke Glavnog odbora ili
 • 1/3 članova Sabora ili
 • 1/3 udruga ili
 • Nadzornog odbora.

U slučaju da Predsjednik ne sazove Sabor u roku iz stavke 2. ovog članka, Sabor je ovlašten sazvati Glavni odbor, a ako ovaj propusti to učiniti, Sabor je ovlašten sazvati Nadzorni odbor.

 

Članak 26.
Sabor se sastaje svake godine jedanput na redovitom zasjedanju, a prema potrebi i češće.
Osim redovitih godišnjih zasjedanja Sabora mogu biti sazvana i:

 • izvanredna zasjedanja,
 • tematska zasjedanja,
 • svečana zasjedanja.

Izborno zasjedanje Sabora održava se svake četvrte godine.
Sabor može održati redovito, izvanredno, tematsko i svečano zasjedanje elektronskim putem i odluke Sabora donesene na taj način su pravovaljane.
Izborno zasjedanje Sabora kao i zasjedanje Sabora na kojem se donose izmijene Statuta ne može se održati eletronskim putem, već isključivo na sjednici sazvanoj sukladno odredbama ovog Statuta.

 

Članak 27.
Na izbornim zasjedanjima Sabor odlučuje o:

 • izvješćima za proteklo mandatno razdoblje,
 • osnovama programa djelovanja za predstojeće mandatno razdoblje,
 • izboru glavnih i radnih tijela Udruge,
 • inim pitanjima koja se rješavaju na redovnim godišnjim zasjedanjima Sabora.

 

Članak 28.
Sabor punopravno odlučuje kada je zasjedanju nazočna natpolovična većina članova Sabora. Ako u terminu za koji je sjednica zakazana nije nazočna nadpolovična većina, čeka se 30 minuta i potom se punopravno odlučuje ako je zasjedanju nazočno barem 30% članova. Sabor odlučuje natpolovičnom većinom prisutnih članova Sabora.
Glasovanje na zasjedanjima Sabora je javno, ukoliko Sabor ne odluči drugačije.

 

Članak 29.
Izvršno tijelo Udruge je Glavni odbor koji između dva zasjedanja Sabora rukovodi djelovanjem Udruge i odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu s važećim propisima i ovim Statutom.

 

Članak 30.
Glavni odbor čine Predsjednik, Dopredsjednici, Počasni predsjednik, Glavni tajnik i Predsjednik naklade.

 

Članak 31.
Glavni odbor je nadležan da:

 • provodi odluke, zaključke i akte Sabora,
 • izvršava godišnji program djelovanja Udruge,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • odlučuje o materijalno-financijskom poslovanju,
 • provodi financijski plan i utvrđuje nacrt završnog računa,
 • donosi odluku o visini članarine članova udruga,
 • imenuje predstavnike Udruge u drugim institucijama i domaćim i inozemnim društvima,
 • odlučuje o prijedlozima i molbama članova,
 • utvrđuje prijedlog Statuta, te njegovih izmjena i dopuna,
 • utvrđuje prijedloge akata koje donosi Sabor,
 • donosi opće akte čije donošenje ne spada u nadležnost Sabora ili mu je odlukom Sabora njihovo donošenje stavljeno u nadležnost,
 • odlučuje o primanju novih članova Udruge,
 • bira širi dio Nakladničkog savjeta, ako to ocjenjuje potrebitim,
 • izabire Povjerenstvo za dodjelu priznanja Udruge, te dodjeljuje priznanje,
 • surađuje i održava veze s drugim udrugama, organizacijama i zajednicama,
 • rješava sva pitanja koja su mu Zakonom, Statutom ili drugim aktom Udruge stavljena u nadležnost.

 

Članak 32.
Sjednice Glavnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Sjednice Glavnog odbora saziva i njima rukovodi Predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti jedan od dopredsjednika.
Sjednica Glavnog odbora može se održati elektronskim putem i odluke Glavnog odbora donesene na taj način su pravovaljane.

 

Članak 33.
Glavni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine svih članova Glavnog odbora.
Odluke s donose natpolovičnom većinom ukupnog broja prisutnih članova Glavnog odbora.
Glasovanje na sjednicama Glavnog odbora je javno ukoliko Glavni odbor ne odluči drugačije.

 

Članak 34.
Glavni odbor je za svoje djelovanje odgovoran Saboru.

 

Članak 35.
Predsjednika Udruge bira Sabor iz redova svojih članova.
Predsjednik Udruge:

 • predstavlja i zastupa Udrugu,
 • saziva, otvara, predsjeda i zaključuje zasjedanja Sabora,
 • saziva, otvara, predsjeda i zaključuje sjednice Glavnog odbora,
 • izvršava odluke i zaključke Sabora i Glavnog odbora u suradnji s Glavnim tajnikom,
 • potpisuje financijske i druge akte,
 • obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom, odlukama Sabora ili Glavnog odbora.

 

Članak 36.
Udruga ima pet dopredsjednika koje bira Sabor Udruge vodeći pri tome računa da svaki dopredsjednik mora biti iz druge Županije.
Dopredsjednici Udruge:

 • članovi su Glavnog odbora,
 • organiziraju i brinu o realizaciji projekata utvrđenih godišnjim planom, a prema dogovoru na sjednicama Glavnog odbora,
 • promoviraju Udrugu, te okrupnjuju njeno članstvo,
 • obavljaju i druge poslove u skladu s ovim Statutom, odlukama Sabora ili Glavnog odbora.

 

Članak 37.
Glavnog tajnika bira Sabor iz redova svojih članova.
Glavni tajnik:

 • u suradnji s Predsjednikom Udruge priprema zasjedanja Sabora i sjednice Glavnog odbora,
 • izvršava i/ili organizira provedbu odluka, zaključaka te akata Sabora i drugih tijela Udruge,
 • koordinira rad radnih tijela i sekcija Udruge,
 • brine o zakonitosti i statutarnosti djelovanja, te pravilnom poslovanju Udruge,
 • organizira i obavlja sve poslove u Udrugi,
 • obavlja i druge poslove po odluci Sabora ili Glavnog odbora, odnosno one koji su u skladu s važećim propisima i ovim Statutom,
 • potpisuje financijske i druge akte.

 

Članak 38.
Za počasnog Predsjednika Udruge može se birati osoba koja je znatno doprinijela razvoju marketinške struke.
Počasnog Predsjednika bira Sabor na prijedlog Glavnog odbora i njegov je izbor doživotan.
Počasni Predsjednik može sudjelovati u radu svih glavnih i radnih tijela Udruge.

 

Članak 39.
Predsjednika naklade bira Sabor iz redova znanstvenih radnika i svoga članstva.
Predsjednik naklade predlaže Glavnom odboru planove naklade, dugoročne i godišnje, s odgovarajućim financijskim proračunima.
Predsjednik naklade je glavni urednik „Tržišta“, te potpisuje financijske i druge akte u svezi s časopisom.

 

Članak 40.
Nadzorni odbor osniva se radi obavljanja kontrole i nadzora nad djelovanjem glavnih i radnih tijela Udruge.

 

Članak 41.
Nadzorni odbor ima tri člana, koje bira Sabor iz redova članstva.
Nadzorni odbor bira predsjednika između svojih članova.
Radom Nadzornog odbora rukovodi predsjednik.

 

Članak 42.
Nadzorni odbor sastaje se najmanje jednom godišnje.
Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako su sjednici nazočni svi članovi Nadzornog odbora.
Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova članova Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor odlučuje o načinu glasovanja.
Sjednica Nadzornog odbora može se održati elektronskim putem i odluke Nadzornog odbora donesene na taj način su pravovaljane.

 

Članak 43.
Nadzorni odbor obvezan je u pismenom obliku izvijestiti Sabor o rezultatima kontrole i upozoriti na eventulane propuste u radu.

 

Članak 44.
Časni sud ima pet članova koje bira Sabor iz svojih redova.
Časni sud između svojih članova bira predsjednika.
Časni sud se sastaje po potrebi radi mirnog rješavanja sporova nastalih među članovima Udruge.
Član Časnog suda ne može biti članom ni jednog drugog tijela Udruge.

 

Članak 45.
Časni sud odlučuje većinom glasova svih članova.
Svaki član Časnog suda dužan je kao strogu tajnu čuvati sva saznanja koja je stekao tijekom rada na rješavanju sporova.

VII. Materijalno i financijsko poslovanje

Članak 46.
Materijalno financijska sredstva za ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruge ostvaruju se i upotrebljavaju samo na način propisan važećim propisima i ovim Statutom.
O rasporedu financijskih sredstava donosi se financijski plan.
Financijski plan izvršavaju Predsjednik i Glavni tajnik.
Glavni tajnik može samostalno odobravati isplatu novčanih sredstava do visine iznosa utvrđenog odlukom Glavnog odbora.
Glavni odbor može ovlastiti i druge članove na potpisivanje financijskih akata.

 

Članak 47.
Udruga ostvaruje svoje prihode iz:

 • članarina članova Udruge,
 • donacija članova i trećih osoba,
 • obavljanja društvene, nakladničke i druge djelatnosti u skladu s važećim propisima i ovim Statutom,
 • dotacija državnih organa i organizacija,
 • sponzorstava,
 • prihoda iz organiziranja predavanja, seminara, savjetovanja, okruglih stolova, te domaćih i
 • međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova u području teorijske i primijenjene marketinške znanosti,
 • ostalih prihoda koji se mogu ostvarivati u skladu s važećim propisima.

 

VIII. Nakladnička djelatnost

Članak 48.
Udruga može obavljati nakladničku djelatnost.
Nakladnička djelatnost Udruge obuhvaća:

 • časopis „Tržište“
 • knjige i druge publikacije, znanstvenih i stručnih radova iz područja struke i srodnih znanosti.

 

Članak 49.
Sabor Udruge imenuje Glavni odbor Udruge u Nakladnički savjet.
Nakladnički savjet broji najmanje sedam, a najviše trinaest članova.
Mandat Nakladničkog savjeta i Predsjednika naklade traje četiri godine.
Nakladnički savjet bira Uređivački kolegij na prijedlog Glavnog urednika časopisa „Tržište“.
Uređivački kolegij se bira iz redova istaknutih znanstvenika iz zemlje i inozemstva.

IX. Prestanak djelovanja

Članak 50.
Udruga prestaje:

 • odlukom Sabora, koja se donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Sabora,
 • odlukom nadležnog državnog organa o raspuštanju.

Odlukom o prestanku djelovanja Udruge preostala imovina rasporedit će se u dobrotvorne svrhe, te se ostavlja Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu.
U slučaju prestanka djelovanja prijavu nadležnom državnom organu radi upisa brisanja iz registra, podnosi Predsjednik, odnosno Glavni tajnik.

 

X. Izmjene i dopune Statuta

Članak 51.
Prijedlog za izmjene i dopune ovoga Statuta podnosi Glavni odbor Sabora Udruge.
Izmjene i dopune Statuta smatrat će se donesenim ako je za njih glasovala natpolovična većina članova prisutnih na Saboru.
Izmjene i dopune Statuta stupit će na snagu i primijenjivat će se od dana donošenja.

XI. Prijelazne i završne odredbe

Članak 52.
Izabrani organi dužni su se konstituirati, te donijeti potrebne akte u roku od mjesec dana od dana upisa u registar udruga.

 

Članak 53.
Statut stupa na snagu danom donošenja, a primijenjivat će se od dana upisa Udruge u Registar udruge.

 

Članak 54.
Za tumačenje ovog Statuta nadležan je Sabor, a primjenu Statuta osiguravaju Glavni odbor i Glavni tajnik.
Sabor osniva Statutarnu komisiju kao radno tijelo koje će utvrđivati prijedloge tumačenja ovog Statuta.

 

Članak 55.
Statut je usvojen na Saboru Udruge održanom 14. srpnja 2010. u Rijeci.

 

 

Predsjednik Udruge:
Prof. dr. sc. Bruno Grbac