Cromar - Hrvatska udruga za marketing je udruga svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju interes u unaprjeđenju marketinške teorije i prakse.

Statut

c-stock-6
Download PDF

 Preuzmite Statut udruge CROMAR: Statut-CROMAR -HRVATSKA UDRUGA ZA MARKETING (2019)1437074803_pdf

Na temelju članka 26. Statuta udruge pod nazivom „CROMAR – Hrvatska udruga za marketing“ sa sjedištem u Osijeku, Gajev trg 7., na sjednici Sabora održanoj dana 12.12.2019. godine, u Zagrebu, donio je pročišćeni tekst

STATUTA

CROMAR – HRVATSKE UDRUGE ZA MARKETING

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjedištu, o zastupanju; o izgledu pečata udruge, o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, gospodarskim djelatnostima, o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, o pravima, obvezama i odgovornosti članova, načinu vođenja popisa članova, te stegovnoj odgovornosti članova, o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu, načinu sazivanja sjednica, uvjetima i načinu izbora i opoziva, ovlastima, načinu odlučivanja, trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora , imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanku postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge (u daljnjem tekstu: Udruga).
Udruga je organizirana kao nevladina, nepolitička, neprofitna organizacija.

Članak 2.

Naziv Udruge je: „CROMAR – HRVATSKA UDRUGA ZA MARKETING“
Skraćeni naziv Udruge je: „CROMAR“
Udruga će uz naziv na hrvatskom koristiti i naziv preveden na engleski jezik koji glasi: CROMAR – CROATIAN MARKETING ASSOCIATION

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Osijeku, Gajev trg 7.
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Izvršni odbor.
Članak 4.

Udruga djeluje na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 5.

Udruga ima svojstvo pravne osobe, s pravima, obavezama i odgovornostima koji proizlaze iz Ustava i zakona o udrugama Republike Hrvatske i ovog Statuta. Udruga je upisana u registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.
Članak 6.

Udrugu predstavlja i zastupa Predsjednik.
Osoba ovlaštena za zastupanje: odgovara za zakonitost rada Udruge, vodi poslove udruge sukladno odlukama Sabora, odgovorna je za podnošenje Saboru prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, dostavlja zapisnik s redovne sjednice Sabora nadležnom uredu koji vodi registar udruga, sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge te obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima Udruge.
Članak 7.

Udruga ima svoj znak.
Znak ima sljedeći izgled:
Bijeli kvadrat omeđen modrim stranicama s ucrtanim i stiliziranim slovom „M“ crvene boje koje slovo asocira na grafički prikaz uzlazne linije čije ishodište je u zamišljenoj točci izvan lijevog donjeg kuta kvadrata, prolazi kroz kvadrat i završava u zamišljenoj točci izvan desnog gornjeg kuta. Iznad kvadrata je ispisan naziv CROMAR, ispod kvadrata „Hrvatska udruga“, a uz desnu stranicu od kvadrata „za marketing“.
Udruga ima isključivo pravo upotrebe znaka.
Znak se koristi za sve organizacijske, programske i druge potrebe Udruge.
Znak je obvezatno sastavni dio drugih obilježja Udruge (iskaznice, itd.).

Članak 8.

Udruga ima svoj časopis pod nazivom „Tržište“ koji objavljuje priloge iz područja marketinga i drugih grana znanosti kao interdisciplinarni pristup marketingu.
Članak 9.

Udruga ima svoj pečat (dimenzije 2 prema 2.5 cm četvrtastog oblika) na kojem je ispisan puni naziv udruge.

II. CILJEVI I DJELATNOST

Članak 10.

Udruga u svom djelovanju polazi od načela marketinške struke ostvarujući ciljeve uz razvoj obrazovanja, znanosti i istraživanja, gospodarstva, kulture i umjetnosti.

Članak 11.

Područje djelovanja Udruge s obzirom na ciljeve je. znanost i istraživanje, gospodarstvo, obrazovanje te kultura i umjetnost.
Članak 12.

Osnovni ciljevi udruge su:

– Okupljanje stručnjaka za marketing i ostalih stručnjaka zainteresiranih za unapređenje područja marketinga, ali i ostalih područja gospodarskih znanosti, a u svezi marketinga;
– Okupljanje i aktiviranje članstva radi popularizacije struke;
– Pružanje pomoći članovima u obavljanju strukovnih zadataka, a osobito u znanstvenom području;
– Pružanje stručne pomoći gospodarskim i drugim subjektima, gospodarskim komorama i svim zainteresiranim osobama i tijelima, u primjeni metoda marketinga u gospodarstvu, izradi i primjeni propisa i slično;
– Briga o razvitku struke, osobito o profesionalnom usavršavanju mladih stručnjaka u zemlji i inozemstvu;
– Prisutnost u sredstvima javnog priopćavanja radi utjecaja na oblikovanje javnog i stručnog mišljenja;
– Razvitak vlastite stručne publicistike i suradnja na tom polju s izdavačkim tvrtkama;
– Suradnja s odgovarajućim društvima u zemlji i inozemstvu radi ostvarivanja ovih ciljeva;

Članak 13.

Radi ostvarivanja ciljeva iz čl. 10. i 12. udruga obavlja slijedeće djelatnosti:

– Organiziranje domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova u području teorijske i primijenjene marketinške umjetnosti;
– Organiziranje predavanja, seminara, savjetovanja, okruglih stolova;
– Informiranje članstva i zainteresiranih stručnjaka i institucija o pitanjima u svezi s marketingom;
– Nakladu i distribuciju časopisa „Tržište“ i drugih stručnih publikacija;
– Dodjelu znaka Udruge i davanje prava korištenja znaka i priznanja onim marketinškim pravnim osobama koje u svom radu primjenjuju načela istinskog marketinga;
– Dodjelu priznanja za usluge na polju teorije i primjene marketinga pojedincima i institucijama;

Radi ostvarivanja ciljeva iz čl. 10 i 12. udruga obavlja slijedeće gospodarske djelatnosti:

– Organiziranje stručnih i znanstvenih skupova;
– Organiziranje predavanja, seminara, savjetovanja i okruglih stolova te
– Nakladnička djelatnost.

III. JAVNOST RADA

Članak 14.

Rad udruge je javan.
Sjednicama Udruge i njegovih tijela mogu biti nazočni i predstavnici sredstava javnog priopćavanja.

Članak 15.

Udruga osigurava sve mjere za javnost rada, te da članovi budu pravodobno obaviješteni o djelovanju, odlukama i aktima Udruge.

Članak 16.

Tijela Udruge dužna su razmotriti prijedloge i primjedbe koje daju članovi, kao i zainteresirani pojedinci i druga tijela.
IV. ČLANSTVO
Članak 17.
Članom Udruge može postati svaka pravna i fizička osoba koja ima interes u unaprjeđenju marketinške teorije i prakse.
Članak 18.
Postoje dvije kategorije članstva: matični članovi i pridruženi članovi. Matičnim članom može postati svaki član kojeg potvrdi glavni odbor. Pridruženim članom može postati redovni student državljanin Republike Hrvatske, te svaki strani državljanin. Svaki član udruge ima prema njoj prava i obveze utvrđene ovim Statutom.

Prava svih članova udruge su da:
– Budu obaviješteni o radu Udruge, njezinih tijela, kao i materijalno-financijskom poslovanju;
– Budu pozivani na redovite i izvanredne sjednice Sabora;
– Daju prijedloge, primjedbe i mišljenja na djelovanje udruge i njenih tijela;
– Sudjeluju u svim aktivnostima Udruge;
– Ostvaruju pravo na 25% popusta na kotizaciju za Kongres CROMAR-a;
– Primaju po jedan primjerak svakog broja časopisa „TRŽIŠTE“.

Prava koja samo matični članovi udruge ostvaruju su da:
– Biraju i budu birani u tijela udruge;
– Sudjeluju u radu Sabora i drugih tijela u koje su birani, s pravom glasa.

Prava koja samo pridruženi članovi ostvaruju je da:
– Sudjeluju u radu Sabora bez prava glasa.

Obveze svih članova Udruge su da:
– Doprinose ugledu udruge;
– Doprinose ostvarivanju ciljeva udruge;
– Plaćaju uredno članarinu.

Odluku o iznosu članarine za sve kategorije članstva utvrđuje Sabor .

Članak 19.

Članstvo u udruzi prestaje:

– Gašenjem udruge;
– Istupom;
– Isključenjem, zbog nepridržavanja odredbi Statuta ili nanošenja štete, a o čemu odluku donosi Glavni odbor;
– Neplaćanjem članarine za tekuću godinu.

Članak 20.

Registar članova vodi se u elektroničkom i pisanom obliku i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu poslovnog subjekta/udruge), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva.
Registar članova Udruge vodi Glavni tajnik.
V. USTROJSTVO UDRUGE

Članak 21.

Udruga za marketing ima svoj Statut.

VI. TIJELA UDRUGE
Članak 22.

Udruga ima slijedeća glavna tijela:

– Sabor;
– Glavni odbor;
– Predsjednika;
– Dopredsjednike;
– Glavnog tajnika;
– Počasnog predsjednika;
– Predsjednika naklade;
– Nadzorni odbor;
– Časni sud.

Članak 23.
Glavna tijela mogu osnivati svoja stalna, pomoćna ili privremena radna tijela.
Odlukom o osnivanju pojedinog radnog tijela utvrđuju se zadaci, sastav, broj i struktura članova i njihove ovlasti.
Članak 24.

Mandat svih glavnih tijela kao i radnih tijela, ako odlukom o njihovom osnivanju nije drugačije određeno, je četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora.
Članak 25.

Najviše tijelo Udruge je Sabor.
Sabor čine svi matični članovi CROMAR-a. Pravne osobe u Saboru zastupa jedan predstavnik.

Članak 26.

Sabor ima slijedeće nadležnosti.

– Usvaja statut Udruge i njegove izmjene i dopune ;
– Bira i opoziva tijela Udruge i to: Glavni odbor, Predsjednika, Dopredsjednike, Glavnog tajnika, Počasnog predsjednika, Predsjednika naklade, Nadzorni odbor i Časni sud;
– Osniva radna tijela i sekcije;
– Razmatra i usvaja izvješća glavnih tijela Udruge i radnih tijela;
– Donosi Osnove programa djelovanja Udruge za svako mandatno razdoblje;
– Temeljem osnova programa djelovanja donosi godišnji program djelovanja Udruge;
– Usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
– Usvaja godišnje financijsko izvješće;
– Odlučuje o suradnji sa srodnim međunarodnim i nacionalnim organizacijama i udrugama;
– Odlučuje o prigovorima i žalbama nakon što nadležni glavni organi o istima izreku svoje mišljenje;
– Na prijedlog Glavnog odbora bira počasnog predsjednika, dodjeljuju priznanja, pojedincima i organizacijama za izuzetno značajan doprinos u djelovanju Udruge i ostvarenju njegovih ciljeva i zadataka;
– Donosi akte kojima se razrađuje i preciziraju odredbe ovog statuta, ako njihovo donošenje nije u nadležnosti nekog drugog tijela;
– Donosi odluku o statusnim promjenama;
– Donosi odluku o prestanku djelovanja Udruge;
– Donosi odluku o članarini;
– Obavlja i ine poslove u svezi s djelovanjem Udruge u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Članak 27.
Sabor Udruge u pravilu saziva Predsjednik.
Predsjednik je dužan sazvati izvanredni Sabor u roku od 7 dana uz zahtjev:
– Odluke Glavnog odbora ili
– 1/3 članova Sabora ili
– 1/3 udruga ili
– Nadzornog odbora.
U slučaju da Predsjednik ne sazove Sabor u roku iz stavka 2. ovog članka, Sabor je ovlašten sazvati Glavni odbor, a ako ovaj propusti to učiniti, Sabor je ovlašten sazvati Nadzorni odbor.
Ako je osobama ovlaštenim za zastupanje i glavnim tijelima Udruge propisanim Statutom istekao mandat, Sabor u tom slučaju saziva osoba ovlaštena za zastupanje upisana u registru udruga ili 1/3 članova Udruge upisanih u registar matičnih članova.

Članak 28.

Sabor se sastaje svake godine, jedanput na redovitom zasjedanju, a prema potrebi i češće.
Osim redovitih godišnjih zasjedanja Sabora mogu biti sazvana i:
– Izvanredna zasjedanja;
– Tematska zasjedanja;
– Svečana zasjedanja.

Izborno zasjedanje Sabora održava se svake četvrte godine.
Sabor može održati redovito, izvanredno, tematsko i svečano zasjedanje elektronskim putem ( putem registrirane elektroničke pošte matičnih članova u udruzi) i odluke Sabora donesene na taj način su pravovaljane.
Izborno zasjedanje Sabora ne može se održati elektronskim putem, već isključivo na sjednici sazivanoj sukladno odredbama ovog Statuta.

Članak 29.
Na izbornim zasjedanjima Sabor odlučuje o:
– Izvješćima za proteklo mandatno razdoblje;
– Osnovama programa djelovanja za predstojeće mandatno razdoblje;
– Izboru glavnih i radnih tijela Udruge;
– Inim pitanjima koja se rješavaju na redovnim godišnjim zasjedanjima Sabora.

Članak 30.

Sabor punopravno odlučuje kada je zasjedanju nazočna natpolovična većina članova Sabora. Ako u terminu za koji je sjednica zakazana nije nazočna natpolovična većina, čeka se 30 minuta i potom se punopravno odlučuje ako je zasjedanju nazočno barem 30% članova. Sabor odlučuje natpolovičnom većinom prisutnih članova Sabora.
Glasovanje na zasjedanjima Sabora je javno, ukoliko Sabor ne odluči drugačije.
Članak 31.

Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.
Mandat može prestati i prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom i drugim pozitivnim propisima te odlukama tijela Udruge.
Opoziv se obavlja po istom postupku kao i izbor.
Članak 32.

Postupak za opoziv predsjednika Udruge, odnosno člana glavnog tijela Udruge pokreće Sabor.
Prijedlog za opoziv mogu podnijeti Glavni odbor, Nadzorni odbor ili 1/3 članova Sabora.
Nakon razmatranja prijedloga za opoziv, Sabor odlučuje hoće li pristupiti glasovanju o opozivu.
Predsjednik Udruge, odnosno član glavnog tijela Udruge opozvan je ako je za opoziv glasovala većina nazočnih članova.
Ako opoziva cijelo glavno tijelo, Sabor tada bira novo glavno tijelo s novim mandatom, a ukoliko opoziva pojedine članove glavnih tijela, Sabor bira članove na vrijeme do isteka mandata glavnog tijela u čiji su sastav birani.

Članak 33.

Izvršno tijelo Udruge je Glavni odbor koji između dva zasjedanja Sabora rukovodi djelovanjem Udruge i odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu s važećim propisima i ovim Statutom.

Članak 34.

Glavni odbor ima devet članova i čine ga Predsjednik, Dopredsjednici, Počasni predsjednik, Glavni tajnik i Predsjednik naklade.

Članak 35.

Glavni odbor je nadležan da:
– Provodi odluke, zaključke i akte Sabora;
– Izvršava godišnji program djelovanja Udruge;
– Upravlja imovinom Udruge;
– Odlučuje o materijalno-financijskom poslovanju;
– Provodi financijski plan i utvrđuje nacrt godišnjeg financijskog izvješća;
– Provodi odluku o visini članarine članova udruga koju je utvrdio Sabor;
– Imenuje predstavnike Udruge u drugim institucijama i domaćim i inozemnim društvima;
– Odlučuje o prijedlozima i molbama članova;
– Utvrđuje prijedlog Statuta, te njegovih izmjena i dopuna;
– Utvrđuje prijedloge akata koje donosi Sabor;
– Donosi opće akte čije donošenje ne spada u nadležnost Sabora ili mu je odlukom Sabora njihovo donošenje stavljeno u nadležnost;
– Odlučuje o primanju novih članova Udruge;
– Bira širi dio Nakladničkog savjeta, ako to ocjenjuje potrebitim;
– Izabire Povjerenstvo za dodjelu priznanja Udruge, te dodjeljuje priznanje;
– Surađuje i održava veze s drugim udrugama, organizacijama i zajednicama;
– Odlučuje o izboru i opozivu likvidatora Udruge;
– Rješava sva pitanja koja su mu zakonom, Statutom ili drugim aktom Udruge stavljena u nadležnost.
Članak 36.
Sjednice Glavnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Sjednice Glavnog odbora saziva i njima rukovodi Predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti jedan od dopredsjednika.
Sjednica Glavnog odbora može se održati elektronskim putem ( putem registrirane elektroničke pošte u udruzi )i odluke Glavnog odbora donesene na taj način su pravovaljane.

Članak 37.

Glavni odbor punovažno odlučuje ako na sjednici prisustvuje više od polovine svih članova Glavnog odbora.
Odluke se donose natpolovičnom većinom ukupnog broja prisutnih članova Glavnog odbora.

Članak 38.
Glavni odbor je za svoje djelovanje odgovoran Saboru.
Članak 39.

Predsjednika Udruge bira Sabor iz redova svojih članova.
Predsjednik Udruge:

– Predstavlja i zastupa Udrugu ;
– Saziva, otvara, predsjeda i zaključuje zasjedanja Sabora;
– Saziva, otvara, predsjeda i zaključuje sjednice Glavnog odbora;
– Izvršava odluke i zaključke Sabora i Glavnog odbora u suradnji s Glavnim tajnikom;
– Potpisuje financijske i druge akte;
– Odgovara za zakonitost rada Udruge;
– Vodi poslove Udruge sukladno odlukama Sabora, ako statutom nije drukčije propisano;
– Odgovara za podnošenje Saboru prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
– Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Sabora nadležnom uredu koji vodi registar udruga;
– Sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge;
– Obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom, odlukama Sabora ili Glavnog odbora;
Članak 40.
Udruga ima pet dopredsjednika koje bira Sabor Udruge vodeći pri tome računa da svaki dopredsjednik mora biti iz druge Županije.
Dopredsjednici Udruge:
– Članovi su Glavnog odbora;
– Organiziraju i brinu o realizaciji projekata utvrđenih godišnjim planom, a prema dogovoru na sjednicama Glavnog odbora;
– Promoviraju Udrugu, te okrupnjuju njeno članstvo;
– Obavljaju i druge poslove u skladu s ovim Statutom, odlukama sabora ili Glavnog odbora.

Članak 41.

Glavnog tajnika bira Sabor iz redova svojih članova.
Glavni tajnik:
– U suradnji s predsjednikom udruge priprema zasjedanja Sabora i sjednice Glavnog odbora;
– Izvršava i/ili organizira provedbu odluka, zaključaka te akata Sabora i drugih tijela Udruge;
– Koordinira rad radnih tijela i sekcija Udruge;
– Brine o zakonitosti i statutarnosti djelovanja, te pravilnom poslovanju Udruge;
– Organizira i obavlja sve poslove u Udruzi;
– Obavlja i druge poslove po odluci Sabora ili Glavnog odbora, odnosno one koji su u skladu s važećim propisima i ovim Statutom;
– Potpisuje financijske i druge akte;

Članak 42.

Za počasnog Predsjednika Udruge može se birati osoba koja je znatno doprinijela razvoju marketinške struke.
Počasnog Predsjednika bira Sabor na prijedlog Glavnog odbora i njegov je izbor doživotan.
Počasni Predsjednik može sudjelovati u radu svih glavnih i radnih tijela Udruge.

Članak 43.

Predsjednika naklade bira Sabor iz redova znanstvenih radnika i svoga članstva.
Predsjednik naklade predlaže Glavnom odboru planove naklade, dugoročne i godišnje, s odgovarajućim financijskim proračunima.
Predsjednik naklade je glavni urednik „Tržišta“ te potpisuje financijske i druge akte u svezi s časopisom.

Članak 44.

Nadzorni odbor osniva se radi obavljanja kontrole i nadzora nad djelovanjem glavnih i radnih tijela Udruge.

Članak 45.

Nadzorni odbor ima tri člana, koje bira Sabor iz redova članstva.
Nadzorni odbor bira predsjednika između svojih članova.
Radom Nadzornog odbora rukovodi predsjednik.

Članak 46.

Nadzorni odbor sastaje se najmanje jednom godišnje.
Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako su sjednici nazočni svi članovi Nadzornog odbora.
Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova članova Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor odlučuje o načinu glasovanja.
Sjednica Nadzornog odbora može se održati elektronskim putem i odluke Nadzornog odbora donesene na taj način su pravovaljane.

Članak 47.

Nadzorni odbor obvezan je u pismenom obliku izvijestiti Sabor o rezultatima kontrole i upozoriti na eventualne propuste u radu.

Članak 48.

Članovi udruge mogu i sami nadzirati rad Udruge.
Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila Statut ili opći drugi akt Udruge, ovlašten je na to upozoriti Glavni odbor i/ili Sabor te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove Glavni odbor i/ili Sabor i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu Općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Udruge radi zaštite svojih prava propisanih statutom Udruge.
Članak 49.

Časni sud ima pet članova koje bira Sabor iz svojih redova.
Časni sud između svojih članova bira predsjednika.
Časni sud se sastaje po potrebi radi mirnog rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge.
Član Časnog suda ne može biti članom ni jednog drugog tijela Udruge.
Članak 50.

Časni sud odlučuje većinom glasova svih članova.
Svaki član Časnog suda dužan je kao strogu tajnu čuvati sva saznanja koja je stekao tijekom rada na rješavanju sporova.
VII. MATERIJANO I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 51.

Materijalno financijska sredstva za ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruge ostvaruju se i upotrebljavaju samo na način propisan važećim propisima i ovim Statutom.
O rasporedu financijskih sredstava donosi se financijski plan.
Financijski plan izvršavaju Predsjednik i Glavni tajnik.
Glavni tajnik može samostalno odobravati isplatu novčanih sredstava do visine iznosa utvrđenog odlukom Glavnog odbora.
Glavni odbor može ovlastiti i druge članove na potpisivanje financijskih akata.

Članak 52.

Udruga ostvaruje svoje prihode iz:
– Članarina članova Udruge;
– Donacija članova i trećih osoba;
– Obavljanja društvene, nakladničke i druge djelatnosti u skladu s važećim propisima i ovim Statutom;
– Financiranja programa i projekta iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne ( regionalne) samouprave te fondova ;
– Sponzorstva;
– Prihoda iz organiziranja predavanja, seminara, savjetovanja, okruglih stolova, te domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova u području teorijske i primijenjene marketinške znanosti;
– Ostalih prihoda koji se mogu ostvarivati u skladu s važećim propisima.

VII. NAKLADNIČKA DJELATNOST

Članak 53.

Udruga može obavljati nakladničku djelatnost.
Nakladnička djelatnost Udruge obuhvaća:
– Časopis „Tržište“;
– Knjige i druge publikacije, znanstvenih i stručnih radova iz područja struke i srodnih znanosti.
Članak 54.

Sabor Udruge imenuje Glavni odbor Udruge u Nakladnički savjet.
Nakladnički savjet broji najmanje sedam, a najviše trinaest članova.
Mandat Nakladničkog savjeta i Predsjednika naklade traje četiri godine.
Nakladnički savjet bira Uređivački kolegij na prijedlog Glavnog urednika časopisa „Tržište“.
Uređivački kolegij se bira iz redova istaknutih znanstvenika iz zemlje i inozemstva.

IX. PRESTANAK DJELOVANJA

Članak 55.

Udruga prestaje:
– Odlukom Sabora, koja se donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Sabora;
– Pripajanjem drugoj udruzi, spajanjem s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem, o čemu Sabor odlučuje dvotrećinskom većinom glasova svih članova sabora;
– Protekom dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice sabora, a ona nije održana;
– Pravomoćnom odlukom suda o ukidanju Udruge;
– Pokretanjem stečajnog postupka;
– Na zahtjev člana, ako je broj članova Udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a Glavni odbor Udruge u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donio odluku o prijemu novih članova.

U slučaju iz stavka 1. Točaka 1., 3., 4., i 6., ovog članka, Glavni odbor imenuje likvidatora. Likvidator je fizička ili pravna osoba. Likvidator ne mora biti član Udruge.
U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Sabora udruge.
U slučaju prestanka djelovanja prijavu nadležnom organu radi upisa brisanja iz registra, podnosi likvidator.

X. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 56.

Prijedlog za izmjene i dopune ovoga Statuta podnosi Glavni odbor Saboru udruge.
Izmjene i dopune Statuta smatrat će se donesenim ako je za njih glasovala natpolovična većina članova prisutnih na Saboru.
Izmjene i dopune Statuta stupit će na snagu i primjenjivat će se od dana donošenja.
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Izabrani organi dužni su se konstituirati, te donijeti potrebne akte u roku od mjesec dana od dana upisa u registar udruga.

Članak 58.

Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana upisa Udruge u Registar udruge.

Članak 59.

Za tumačenje ovog Statuta nadležan je Sabor, a primjenu Statuta osiguravaju Glavni odbor i Glavni tajnik.
Sabor osniva Statutarnu komisiju kao radno tijelo koje će utvrđivati prijedloge tumačenja ovog Statuta.

Članak 60.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut od 15. srpnja 2015. godine te izmjene i dopune Statuta od 08. lipnja 2017. godine.
Statut je usvojen na sjednici Glavnog odbora u Zagrebu, 12.12.2019. godine.
Predsjednik:

_____________________________
dr.sc. Mario Banožić